Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
3. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
6. umiejętność współpracy w zespole,
7. odporność na sytuacje stresowe,
8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
9. prawo jazdy kat. ,,B’’ i posiadanie własnego środka transportu
Zakres wykonywanych zadań:
Do głównych obowiązków asystenta rodziny należeć będzie:
1. wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny, zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. systematyczna, indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań,
3. współpraca z instytucjami takimi jak szkoły, przedszkola, sądy, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
4. wspieranie w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
5. uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
6. merytorycznie wspieranie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
7. pomaganie w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspieranie jej aktywności społecznej,
8. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,
9. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
11. współpraca z pracownikiem socjalnym dotycząca rodziny
12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny pracownikowi socjalnemu pracującemu z rodziną,
13. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
14. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.).

Informacja o warunkach pracy: praca w wymiarze pół etatu lub równoważnym, na podstawie umowy cywilno-prawnej

Ponadto, asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu, wskazanym przez rodzinę. Może także towarzyszyć rodzinie poza miejscem jej zamieszkania. Praca asystenta rodziny będzie wykonywania w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Pracy asystenta rodziny nie wolno łączyć z pracą pracownika socjalnego w gminie zamieszkania rodziny oraz z prowadzeniem postępowań w zakresie świadczeń realizowanych przez gminę.
Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie*,
4. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych*
5. certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy*),
6. kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
*Oryginały dokumentów do wglądu
Zgodnie z art. 22 1a Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 ze zm.) jeżeli w załączonych dokumentach kandydat zamieści więcej danych osobowych niż określone w kwestionariuszu osobowym to jest zobowiązany do umieszczenia klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji.” oraz własnoręcznego podpisu. Brak w/w klauzuli będzie jednoznaczny z brakiem możliwości przetwarzania tych danych.
Metody, które będą zastosowane podczas naboru:
- weryfikacja formalna ofert
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydatki i kandydaci zakwalifikowani, zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. W miesiącu upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce był wyższy niż 6%. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W tym przypadku proszę o wskazanie szczególnych potrzeb przez kandydata lub kandydatkę (jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawności), które umożliwiają przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej, jak np. prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata lub kandydatki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.
Osoby zainteresowane udziałem w naborze prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 23.12.2022 r. – osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 19 , 77-130 Lipnica, lub przesłanie ich za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko asystent rodziny”.
Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie www.gopslipnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Lipnicy.
Uwaga! Dokumenty aplikacyjne kandydatów i kandydatek wyłonionych w naborze każda z osób składających je może odebrać osobiście po zakończeniu procesu rekrutacji. Dokumenty, które nie zostaną odebrane, po trzech miesiącach po zakończeniu naboru podlegają zniszczeniu. W sprawie odbioru ofert należy się kontaktować z pracownicą prowadzącą sprawy kadr telefonicznie (598217093), osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w trybie art.13 ust.1 i 2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.