Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 Kryterium dochodowe kwalifikujące do korzystania z pomocy społecznej od 01.10.2018 r.  wynosi:

 • 776 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 600 zł. – dla osoby w rodzinie.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają wysokości kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności.

 • Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a  za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art.13 ustawy     o pomocy społecznej).

 

 1. Zasiłek stały - przysługuje:
 •  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. od kwoty
  719 zł.
 •  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tzn. od kwoty 600 zł.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł. miesięcznie
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.

 1. Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności z powodu:
 • długotrwałej choroby,
 • niepełnosprawności,
 • bezrobocia,
 • możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek  okresowy ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 776 zł. miesięcznie,
 • w przypadku rodziny- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 50% różnicy w przypadku osoby      w rodzinie, nie mniej niż 20 zł. miesięcznie.

 1. Zasiłek celowy -  może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np.
 • dofinansowania do kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp.

Zasiłek ten może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej albo ekologicznej. W takich przypadkach pomoc może zostać przyznana niezależnie od dochodu.

      4. Zasiłek celowy specjalny - może zostać przyznany w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

     5. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku, przysługuje m.in. w szczególności z powodu:

 • bezrobocia
 • choroby lub niepełnosprawności
 • bezdomności,
 • przemocy w rodzinie,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć 1164,00 zł. (150% kryterium), a na osobę w rodzinie 900 zł. (150% kryterium dochodowego).

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, pomoc instytucjonalna, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, której celem jest poprawa funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Pracę socjalną świadczy się niezależnie od dochodu osoby lub rodziny.

 • sprawienie pogrzebu

odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego

 • pomoc w postaci schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

udziela się osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznana może być osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić,

 • dożywianie dzieci w szkole

przysługuje dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz szkole ponadgimnazjalnej w sytuacji gdy w rodzinie występuje m.in. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. Dochód rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego 792 zł. na osobę w rodzinie.

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.