Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. W naszej Gminie zadanie to zostało zlecone Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.


PRAWO DO DODATKU MIESZKANIOWEGO PRZYSŁUGUJE

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów. 
  Prawo do dodatku uzależniony jest od wysokości dochodu, powierzchni zajmowanego lokalu oraz wysokości poniesionych kosztów jego utrzymania.

JAKIE KRYTERIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY?

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
   - w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. 1 802,15 zł, 
   - w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury, tj. 1 287,25 zł.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
  -  30% albo
  - 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Ilość osób

Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu

+30%

Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu

Dla 1 osoby

35 m2

+30%

45,5 m2

Dla 2 osób

40 m2

+30%

52,0 m2

Dla 3 osób

45 m2

+30%

58,5 m2

Dla 4 osób

55 m2

+30%

71,5 m2

Dla 5 osób

65 m2

+30%

84,5 m2

Dla 6 osób

70 m2

+30%

91,0 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. – to orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię biegłego.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY:

 1. wniosek – zarządca domu potwierdza na wniosku dane o miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarządcy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody, wydatkach na mieszkanie,
 2. w przypadku domów jednorodzinnych zaświadczenie wystawione przez starostwo, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. akt notarialny, umowa najmu),
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenie o posiadanej powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych itp. Dochody z prac dorywczych powinny zostać wskazane w oświadczeniu i potwierdzone własnoręcznym podpisem,
 4. ostatnie rachunki dotyczące utrzymania lokalu mieszkalnego związane z opłatami za: wodę, kanalizację, nieczystości stałe oraz energię elektryczną. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w/w należności powinny być regulowane na bieżąco. 

Dochód - wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zmianami), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, ze zmianami).

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Decyzję wydaje się w termie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 

Pracownik

Kontakt

Ewa Seniuś - Olik

59 821 70 94
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Szczegółowe informacje - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz.U.2019 poz.2133) - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010710734