Realizacja programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pt. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

mrpips

Gmina Lipnica przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy.

Wartość dofinansowania na realizację całego zadania: 27 387,00 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację sił, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Usługi przysługują wyłącznie w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującym całodobową opiekę nad tą osobą.

Uczestnik Programu,  któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

GMINIA LIPNICA   realizować będzie zadanie od 15.03.2024r. do 31.12.2024 r.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy GOPS w Lipnicy pod nr tel. 59 82 17093/94

Opieka wytchnieniowa plakat

Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami chętnych do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

mrpips

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy ogłasza nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami chętnych do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Gminie Lipnica Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Przewidywana liczba uczestników Programu w gminie Lipnica  to 3 osoby  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizacje usługi w ramach Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez PFRON.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być mogą być świadczone przez osoby nie będące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

  • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Programu.

Realizacja Programu planowana jest od  15 marca do 31 grudnia 2024 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i klauzulą informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi  Załącznik nr 12 do Programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 19, tel. 598217093/94

Karta zgłoszenia do pobrania:
pdfKliknij aby pobrać kartę