Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy przypomina, że z dniem 30 listopada 2019r. mija termin składania wniosków o świadczenie Dobry start. Osoby decydujące się na dostarczenie takiego wniosku drogą elektroniczną, mogą go przekazać jeszcze w sobotę. Jeżeli w miejscu daty wypełniania wniosku system umieści datę 30.11.2019r. wniosek taki zostanie złożony z zachowaniem wymaganego terminu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, w dniu 18.10.2019 r. zrealizował projekt socjalny pt."Czas relaksu". Głównym celem projektu była integracja seniorów 60+ w swoim środowisku lokalnym. Projekt swym zasięgiem obejmował sołectwo Brzozowo. Odbyły się zajęcia z kosmetyczką i rehabilitantką. Kosmetyczka omówiła pielęgnację dłoni i stóp. Wykonała zabiegi: hybrydowy, pedicure oraz zabieg parafinowy na dłoniach.

Rehabilitantka omówiła dolegliwości bólowe w stawach. Zaprezentowała zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wyjaśniła również uczestnikom projektu nowe przepisy związane z uzyskaniem świadczeń rehabilitacyjnych.Dużym zainteresowaniem cieszyło się oklejanie taśmami kinesiology taping, które mają działanie przeciwbólowe.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy poczęstunku zorganizowanym przez uczestników projektu. Wśród zaproszonych gości obecny był również Wójt Gminy Lipnica. Zaprezentowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za liczny udział i zaangażowanie w realizację projektu.

Plakat informujący o spotkaniu integracyjnym dla seniorów, które odbędzie się 18 października 2019 o godzinie 15:00 w Sali Wiejskiej w Brzozowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia Podprogramu POPŻ 2019 wydawanie skierowań nastąpi w terminie późniejszym.
O terminie przyjmowania skierowań tut. Ośrodek będzie informował na stronie internetowej www.gopslipnica.pl, oraz na tablicach ogłoszeń tut. Ośrodka i Urzędu Gminy w Lipnicy.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia  19.08.2019 r. można ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na rok szkolny 2019/2020.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.