Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. udziela wsparcia dla dwóch osób w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019 - 2020.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą ze Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Pomoc dedykowana jest osobom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionych.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że można składać wnioski do programu "Dobry Start", popularnie zwanego 300+ od:

  •  1 lipca - jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS,
  •  1 sierpnia - drogą tradycyjną (papierową)

do 30 listopada bieżącego roku.

Druki wniosków do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Lipnicy od dnia 1 lipca 2020 roku.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Nie mogą skorzystać ze świadczenia "Dobry Start" dzieci uczęszczające do przedszkola lub "zerówki" oraz studenci.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2020/2021 przyjmowane będą:

  • od dnia 1 lipca 2020 roku w formie elektronicznej za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl,
  • od dnia 1 sierpnia 2020 roku w formie tradycyjnej (papierowej).

 

Chcąc korzystać z uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego przez cały okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku, wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku.

 

Chcąc korzystać z uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez cały okres świadczeniowy tj. od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2020 roku.

 

 

Formularze rekomendowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków i załączników do pobrania:

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 59 821 70 88

  • w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Informuję, że od dnia 01 czerwca 2020r. przestaje funkcjonować kasa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy. Jednocześnie proszę wszystkie osoby korzystające ze świadczeń wypłacanych dotychczas w formie gotówkowej, aby dostarczyły aktualny nr rachunku bankowego do GOPS w Lipnicy.

Kierownik GOPS w Lipnicy

docPobierz wniosek - konto_bankowe.doc26.5 KB09/06/2020, 10:42

 

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy będzie nieczynny.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.