Aktualności

Obowiązek stosowania przepisów RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych:

1 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica.

2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, (od 25 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych) jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

II.W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarzane dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

- ustalenie uprawnień i wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

- objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust. 2)

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a. - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

b - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c. - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.

 

Termin wydawania żywności

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje,
że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym
do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2017 nastąpi w dniu 30.05.2018r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Termin wydawania żywności

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje,
że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do
otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2017 nastąpi
w dniu 27.04.2018r. w godzinach od 9.00 do 14.00
w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Termin wydawania żywności

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności
osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2017 nastąpi w dniach 23.04.2018r. i 24.04.2018r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Działania towarzyszące

alt

UWAGA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

Zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2017 na spotkanie w ramach działań
towarzyszących temat: chorób cywilizacyjnych, wynikającychz nieprawidłowego
żywienia,

które odbędzie się dnia 26.03.2018 r. w godz. od 9.00 do 10.00 w Domu Strażaka
przy ulicy Strażackiej 5.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 598217093 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.

 

Termin wydawania żywności.

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom
zakwalfikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu OperacyjnegoPomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w
Podprogramie 2017nastąpi w dniach 26.03.2018r. i 27.03.2018r.
w godzinach od 10.00 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Termin wydawania żywności.

POPZ-logotypy

U W A G A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 nastąpi w dniu 23.02.2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia opiekunki

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze opiekunki/opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi.

Przewidywany termin zatrudnienia od zaraz.

kontakt:

Kierownik GOPS tel. 598217995

pracownik socjalny tel. 598217093

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

wtorek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Działania towarzyszące

logo na stron- internetow-

UWAGA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

Zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2017 na spotkanie
w ramach działań towarzyszących na temat: zasad udzielania pierwszej pomocy które odbędzie się
dnia 30.01.2018 r. w godz. 10.00 do 11.00 w Domu Strażaka
w Lipnicy przy ulicy Strażackiej 5.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 59 82 17 093 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.

 

Wydawanie żywności

logo na stron- internetow-

U W A G A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje,
że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017
nastąpi w dniu 30.01.2018 r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
GOPS w Lipnicy

 

77-130 Lipnica

ul. Józefa Słomińskiego 19

email: gops@gopslipnica.pl

tel. 59 821 70 93

 

 Kierownik GOPS w LIPNICY

tel./faks: 59 821 70 94

 

Godziny przyjmowania

interesantów :

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek - piątek od 7.00 do 15.00

maj 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
szukaj