UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane do powyższego programu dnia 26.06.2020 r. o godzinie 8.00 do Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5.

W ramach działań towarzyszących odbędzie się spotkanie na temat przemocy w rodzinie ( charakterystyka przemocy, formy wsparcia, możliwości uczestnictwa w programach aktywizujących)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 nastąpi w dniu 26.06.2020 r.

Żywność będzie wydawana w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

 Loga_na_strony_intrnetowe_2020.png

 

UWAGA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane do powyższego programu dnia 08.06.2020 r. o godzinie 8.30 do Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5.

W ramach działań towarzyszących odbędzie się spotkanie na temat omówienia zasad bezpieczeństwa, metod wyłudzeń  m.in.  ,,na wnuczka" itd.

Loga_na_strony_intrnetowe_2020.png

 

UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane do powyższego programu dnia 10.06.2020 r. do Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5  na warsztaty organizowane w ramach działań towarzyszących.

 Od  godziny 9.00 do godziny 11.00 warsztat żywieniowo- dietetyczny.

Od godziny 11.15 do godziny 13.15 warsztat kulinarny.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

-przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

-wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają możliwość nabyć nowe umiejętności m.in:

- zapoznają się z  zasadami zdrowego żywienia,

- zapoznają się, jak efektywnie wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,

- nabędą umiejętności praktyczne dotyczące przygotowania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem otrzymywanych produktów.

 

 

 

 

Loga_na_strony_intrnetowe_2020.png

UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 nastąpi w dniach:

03.06.2020 r. i  08.06.2020 r.

Żywność będzie wydawana w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

Loga_na_strony_intrnetowe_2020.png

 

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji PO PŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

  • Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
  • W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
  • W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
  • W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
  • Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
  • Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
  • Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
  • Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
  • Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.