Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku -CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje

23 listopada 2023 r. (10:00 - 11:15) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów "Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego- jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić".

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Link do strony :link

Istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 r.

Link do strony z pytaniami:link

Celem spotkania online jest budowanie odporności seniorów oraz osób opiekujących się seniorami na działania cyberprzestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru finansowego.

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

17 sierpnia 2023r. odbyła się edukacyjno – integracyjna wycieczka do Gdańska dla uczestników projektu „Senio-RITA”. Wizytę w Gdańsku rozpoczęliśmy o godzinie 10.00 spotkaniem z przewodniczką przy Kościele św. Brygidy. Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami obowiązującymi wycieczkowiczów weszliśmy do wnętrza kościoła, w którym mogliśmy podziwiać przepiękny ołtarz bursztynowy, stanowiący jedyny w swoim rodzaju eksponat na świecie. Trzykrotnie większy od Bursztynowej Komnaty.

Spacerując w kierunku tzw. Zespołu Przedbramia, w skład którego wchodzi Wieża Więzienna i Katownia, zapoznaliśmy się z ciekawostkami historycznymi dotyczącymi tej części miasta. Gdańska Starówka jak zwykle zachwyciła swoim niepowtarzalnym klimatem. Spacer ulicą Długą i Mariacką należał do najprzyjemniejszych momentów dzisiejszej wycieczki. Ciągi zabytkowych kamienic, stoiska z pamiątkami, kawiarenki, wystawy dzieł artystycznych, przyjemna muzyka ulicznych grajków no i mnóstwo stoisk z bursztynową biżuterią.... Zwiedziliśmy również Bazylikę Mariacką zwaną często „Koroną Gdańska”, największą w Europie świątynią wybudowaną z cegły. Jej potężne mury i wieże wznoszą się wysoko ponad panoramę miasta. Przy historycznej fontannie Neptuna pozwoliliśmy sobie na odpoczynek - na chwilę relaksu przy kawie i słodkościach. Następnie zwiedziliśmy Dwór Artusa oraz Muzeum Bursztynu powstałe na terenie Wiel­kiego Młyna na Sta­rym Mie­ście, naj­więk­szego młyna śre­dnio­wiecz­nej Europy, napę­dzanego nie­gdyś wodami Kanału Raduni, wznie­sionego przez Krzy­ża­ków ok. 1350 roku, a przy tym jednego z naj­więk­szych obiek­tów zabyt­ko­wych Gdańska. Powierzch­nia wysta­wien­ni­cza muzeum osiąga nie­mal tysiąc metrów kwa­dra­to­wych. Nie zabrakło również postoju nad Motławą z widokiem na Żurawia, unikatowy zabytek techniki, jedna z ikon historycznej architektury Gdańska. Wybudowany w XV w. dźwig portowy, z drewnianą konstrukcją osadzoną pomiędzy dwiema basztami, jest jedynym tego rodzaju zachowanym obiektem w Europie. Zwiedzanie Gdańska zakończyliśmy o godz.17.00.

368563784 626570669588660 1828031018475060043 n kopia369415167 844352783808139 5202893646834601590 n369464694 263265273182445 3294103826000846226 n368610529 833975528253099 6800592115930655669 n367518925 3394959247431879 684155293120183519 n368559336 1685363985320950 1915670121720492410 n

370544749 824655229392462 1553784033345126726 n370567539 1498889817513424 5723752119292222538 n368576745 308890494921668 1892861987205778182 n366779712 739062217982186 7192537993330210565 n367733018 656502979757260 4645227724367273150 n kopia366779712 739062217982186 7192537993330210565 n

368564629 118339498022682 5961614989453139004 n kopia367247227 1466916420808693 4411190959816984 n

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wpłynęły 2 oferty.
Żadna z kandydujacych osób nie spełniła wymogów niezbędnych, określonych w ogłoszeniu.
Nie będziemy ogłaszać ponownego naboru ofert na ww. stanowisko pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

ogłasza nabór na czas zastępstwa na stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo Polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Wykształcenie: preferowane wyższe ,
3. Co najmniej 2 roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej, preferowane na podobnym stanowisku.
4. Biegła znajomość komputera (środowisko MS Windows, znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Sygnity, EPUAP ).
5. Znajomość ustaw związanych z świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Inspektora
9. W przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
II. Wymagania dodatkowe:
. Ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy , w tym w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.

2. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość branżowych programów komputerowych
3. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
a) o świadczeniach rodzinnych,
b) o Funduszu Alimentacyjnym,
c) o świadczeniach opiekuńczych,
d) ustawy „Za Życiem”
f) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. Umiejętność redagowania pism.
5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
6. Dyspozycyjność.
7. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem.
8. Odporność na stres.
III. Główne obowiązki:
1. Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z ustawy „Za życiem”.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Obsługa programów w zakresie świadczeń.
4. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych.
5. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków.
6. Weryfikacja i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
8. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
9. Wydawania zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
10. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe.
11. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za Życiem”, Karta dużej Rodziny.
12. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących w/w obowiązki.
IV. Cechy osoby:
1. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność.
2. Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę, kreatywność.
3. Umiejętność pracy w grupie i z klientami.
V. Wymagane dokumenty:
Etap I rekrutacji (składanie ofert):
• List motywacyjny.
• Życiorys – CV.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
• Kserokopie świadectw pracy.
• Referencje (w przypadku posiadania takich).
• Własnoręcznie podpisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.
Etap II rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, spełniających wymagania niezbędne): rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona na stronie www.gopslipnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
VI. Informacja o warunkach pracy:
1. Wymiar czasu pracy – pełny etat, w systemie jednozmianowym.
2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.
3. Praca w pomieszczeniu jednoosobowym ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem.
4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, na parterze budynku, dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Praca wymaga bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z klientem, komunikacji werbalnej i pisemnej.
6. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.
7. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas zastępstwa. 8. Proponowany termin zatrudnienia: od zaraz.
Dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy ul. Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica – z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego” – w terminie do 11.08.2023 r. W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.
Inne informacje:
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
• Nabór może zostać zakończony bez zatrudnienia żadnej/żadnego z kandydatek/kandydatów
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.
Naszym pracownikom oferujmy
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
• nagrody roczne,
• nagrody jubileuszowe,
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
• rozwój osobisty i zawodowy
• możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach

Urząd Skarbowy informuje o dostępie usług Krajowej Administracji Skarbowej:

- e-Urząd Skarbowy oraz

- usługa "Umów wizytę w urzędzie skarbowym".

Są one przygotowane dla podniesienia jakości obsługi klientów i ich komfortu.

E-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Usługa "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" to usługa elektroniczna, która umożliwia klientom umówienie wizyty 27/7, jeżeli planują przyjście do urzędu skarbowego.

Szczegóły na stronie: urząd skarbowy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla uczestników Rynku-CEDUR, organizuje 4 września 2023 r. (10.00-12.35) webinarium online dla seniorów i ich opiekunów "Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing ispoofing".

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na darmowe webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do formularza: link

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie