Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 marca br.

Szczegóły sprawdź szczegóły.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zatrudni osobę na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • wykształcenie min. średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

  • wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np. ( dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, placówki służby zdrowia, rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.)
  • wyjściu, powrocie, dojazdach na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy itp.)

 

Program zapewnia usługi asystenta, mające na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 59 82170 93 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.00 do 15.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zatrudni osobę do pracy w charakterze opiekunki

środowiskowej w miejscowości Borowy Młyn.

Bliższe informacje uzyskać można pod numerem telefonu:

tel. 59 82 17 093,

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek od 7.00 do 15.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, informuje, że od 16.12.2019 r. można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkołach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 059 8217093 w poniedziałki od 8.00 do 16.00, wtorki-piątki od 7.00 do 15.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy przypomina, że z dniem 30 listopada 2019r. mija termin składania wniosków o świadczenie Dobry start. Osoby decydujące się na dostarczenie takiego wniosku drogą elektroniczną, mogą go przekazać jeszcze w sobotę. Jeżeli w miejscu daty wypełniania wniosku system umieści datę 30.11.2019r. wniosek taki zostanie złożony z zachowaniem wymaganego terminu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, w dniu 18.10.2019 r. zrealizował projekt socjalny pt."Czas relaksu". Głównym celem projektu była integracja seniorów 60+ w swoim środowisku lokalnym. Projekt swym zasięgiem obejmował sołectwo Brzozowo. Odbyły się zajęcia z kosmetyczką i rehabilitantką. Kosmetyczka omówiła pielęgnację dłoni i stóp. Wykonała zabiegi: hybrydowy, pedicure oraz zabieg parafinowy na dłoniach.

Rehabilitantka omówiła dolegliwości bólowe w stawach. Zaprezentowała zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wyjaśniła również uczestnikom projektu nowe przepisy związane z uzyskaniem świadczeń rehabilitacyjnych.Dużym zainteresowaniem cieszyło się oklejanie taśmami kinesiology taping, które mają działanie przeciwbólowe.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy poczęstunku zorganizowanym przez uczestników projektu. Wśród zaproszonych gości obecny był również Wójt Gminy Lipnica. Zaprezentowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za liczny udział i zaangażowanie w realizację projektu.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.