Informujemy, że w dniu 08  maja 2019 roku o godzinie 9.00 w sali wiejskiej w Lipnicy  odbędzie się spotkanie konsultacyjne z osobami zainteresowanymi wymianą poglądów i informacji poświęconym problemom małżeństwa i rodziny w Polsce.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z ramienia ministerstwa obecny będzie jego przedstawiciel Pan Piotr Perszewski.

W imieniu Ministerstwa serdecznie zapraszamy.

W dniu 02.05.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Bytowie uprzejmie informuje, że w okresie

wakacji w 2019 r. zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Oddział Regionalny w Gdańsku dysponuje dwoma terminami turnusów:

1. Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie- dla dzieci z chorobami

układu oddechowego organizowane w okresie 30.06-20.07.2019 r. - 16 miejsc.

2. Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu- dla dzieci z wadami postawy i chorobami

układu ruchu organizowane w okresie 08.07-28.07.2019 r. - 23 miejsca.

Szczegółowe informacje uzyskać można w placówkach terenowych KRUS  tel. 59 822 2834,

oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy pod numerem tel. 59 8217093

Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zatrudni osobę do pracy
w charakterze opiekunki/opiekuna
do osoby niepełnosprawnej.

Bliższe informacje uzyskać można pod nr telefonów: tel. 82 17 995, 59 82 17 093
poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
wtorek- piątek od 7.00 do 15.00

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ - DAJ SZANSĘ NA
PRAWDZIWE DZIECIŃSTWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukiwani są ludzie, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Ludzie, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym miłości i ciepła domu rodzinnego o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przy ul. Miłej 26.

Prywatne Centrum "Marmołowski" zaprasza na bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe realizowane w ramach projektu "Nowy Start" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby z powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które należą do jednej z wymienionych grup:

- osób zwolnionych, tj. bez zatrudnienia,

- lub pracowników przewidzianych do zwolnienia,

- lub pracowników zagrożonych zwolnieniem.

Szczegóły nt. projektu:tutaj

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.