Aktualności

Wypłata świadczeń wychowawczych 500+

U W A G A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje,

że wypłata świadczeń wychowawczych (500+)

dla wniosków, które wpłynęły w okresie od

01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

nastąpi dnia 31.10.2017 r.

 

Wydawanie żywności

logo na stron- internetow-

U W A G A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom
zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2017 nastąpi dniach 30.10.2017r. i 31.10.2017 r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Działania towarzyszące

logo na stron- internetow-

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

zaprasza osoby uczestniczące w Programie 2017 na spotkania w ramach działań towarzyszących:

1/ spotkanie informacyjne na temat: zasad udzielania pomocy w formie żywności, które odbędą się
w budynku sali wiejskiej Domu Strażaka w Lipnicy przy ulicy Strażackiej 5 dnia 20.10.2017 r. o godz. 9.00

2/ spotkanie na temat zasad wypełniania wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze,
fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018,
które odbędą się w budynku sali wiejskiej Domu Strażaka
w Lipnicy przy ulicy Strażackiej 5 dnia 13.10.2017 r.
o godz. 9.00

Planowane spotkania są działaniami towarzyszącymi, zawartymi we wniosku o uczestnictwie
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

 

Ogłoszenie o odbiorze żywności

logo na stron- internetow-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności
osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2017 nastąpi w dniu 29.09.2017 r. w godzinach od 900 do 1400
w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

po pz

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.   a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. 1.Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. 2.Paczka żywnośto minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
 3. 1.groszek z marchewką 4 kg,
 4. 2.fasola biała 4 kg,
 5. 3.koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 6. 4.buraczki wiórki 1,05 kg,
 7. 5.powidła śliwkowe 1,5 kg,
 8. 6.makaron jajeczny 4,5 kg,
 9. 7.makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 10. 8.ryż biały 4 kg,
 11. 9.kasza gryczana 2 kg,
 12. 10.herbatniki maślane 0,6 kg,
 13. 11.mleko UHT 7 l,
 14. 12.ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 15. 13.gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 16. 14.szynka drobiowa 3 kg,
 17. 15.szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 18. 16.pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 19. 17.filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 20. 18.cukier biały 4 kg,
 21. 19.olej rzepakowy 4 l;
 22. 20.kabanosy wieprzowe
 23. 21.miód wielokwiatowy

3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


 

Pomoc w zakresie dożywiania

Udzielanie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia 16.08.2017 r. można składać wnioski o dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na okres od 04.09.2017 r. do 31.12.2017 r.


 

PODPROGRAM 2016 – efekty

POPZ-logotypy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach ramach POPŻ realizował Podprogram 2016 w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 163 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  1. 7,848 ton żywności;
  2. 10 paczek żywnościowych;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyli w niżej wymienionym warsztacie:
  1. warsztaty kulinarne - 1 spotkanie dla 13 uczestników.
 6. Ponadto zorganizowaliśmy 2 działania towarzyszące niefinansowane na temat zasad udzielania pomocy w formie żywności oraz na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

  Łącznie w działaniach niefinansowanych wzięło udział: 43 osób.


 

Nabór na stanowisko - opiekun / opiekunka osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy
poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze

opiekunki / opiekuna
osoby niepełnosprawnej

Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami
przewlekle chorymi.

Przewidywany termin zatrudnienia – od zaraz.

kontakt:

Kierownik GOPS - tel.59 821 79 95

Pracownik socjalny - tel. 59 821 70 93
pon. w godz.8.00 do 16.00
wt-pt w godz.7.00 do 15.00


 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie pomorskim - rok 2017

http://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/56/DzUWP_2017_2346.pdf

 

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, iż wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2017r.

Wypełnione wnioski można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, oraz drogą internetową poprzez: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Nowe druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informujemy również, iż:

 1. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 2. w przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.
 3. natomiast gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy również pamiętać, że aby korzystać z uprawnień do świadczeń rodzinnych przez cały okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 31 października 2018r., wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2017r, natomiast wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego nalez złożyć do dnia 31 października 2017r.

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy, w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, lub. pod nr tel: (0-59) 8217094.

UWAGA! We wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych należy wskazać Wójta Gminy Lipnica, 77-130 Lipnica, ul. Józefa Słomińskiego 19 jako organ właściwy prowadzący postępowanie.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
GOPS w Lipnicy

 

77-130 Lipnica

ul. Józefa Słomińskiego 19

email: gops@gopslipnica.pl

tel. 59 821 70 93

 

 Kierownik GOPS w LIPNICY

tel./faks: 59 821 70 94

 

Godziny przyjmowania

interesantów :

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek - piątek od 7.00 do 15.00

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
szukaj