Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy ogłasza nabór na asystenta rodziny

Forma pracy: Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia - planowany
i przewidywany okres zatrudnienia od 01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Miejsce pracy: Praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę
lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.


Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
/Dz. U. 2017, poz.697/, asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  • obywatelstwo polskie
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązki alimentacyjne – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat B i własny samochód;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, ustawy „Za życiem”, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 • odporność na stres;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • kreatywność;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,o którym mowa w art.11 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (plan pracy obejmujezakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ichrealizacji i przewidywane efekty);
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
 • prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wsparcie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celukształtowanie
 • prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż pół roku i przekazywanie tej oceny GOPS;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobietw ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • sporządzanie na wniosek instytucji zewnętrznych, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizacyjnymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnymi lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

Informacje dodatkowe:

 • asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 • asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
 • asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodzin,w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie;
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych;
 • liczba rodzin, z którymi jeden asystent może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia
 • trudności wykonywania zadań,jednak nie może przekroczyć 15;
 • asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

Asystent rodziny będzie świadczyć usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 16.00 a 21.00, ale może
również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godziną 16.00 a 21.00 - zgodnie z harmonogramem
usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny będzie wykonywać
usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww stanowisko.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 • Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona (jeżeli kandydat jest rodzicem).
 • Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Wszystkie oświadczenia, życiorys powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, zaś kopie składanych dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć z zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Lipnicy,ul. Józefa Słomińskiego 19 (lub przesłać na podany wyżej adres) w terminie do dnia 18 lipca 2018r. do
godziny 1400. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na asystenta rodziny” Aplikacje, które wpłyną
do Ośrodka powyżej określonymterminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Postępowanie nie jest objęte procedurą naboru o której mowa w art. 11 ustawy
o pracownikach samorządowych.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o terminie
której kandydacizostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Z wybranym
kandydatem zostanie podpisana umowa zlecenia. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy - sierpień 2018.