OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
ogłasza nabór na asystenta rodziny

Forma pracy: Praca będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – zadaniowy czas pracy
przewidywany okres zatrudnienia od 01.11.2018r. do dnia 31.12.2019r.

I Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub
4. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;
5. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
6. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
7. wypełnia obowiązki alimentacyjne – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

II Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, ustawy „Za życiem”, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
2) wysoka kultura osobista;
3) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
5) odporność na stres;
6) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

7) znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
9) kreatywność;
10) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (plan pracy obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);
2. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
4. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
7. motywowanie członków rodzin do podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
8. udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
10. udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, wspólnie z pracownikiem socjalnym nie rzadziej niż raz na pół roku;
15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie na wniosek instytucji zewnętrznych, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizacyjnymi się w
działaniach na rzecz dziecka i rodzin;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnymi lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

Informacje dodatkowe:
1. asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
3. asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
4. asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji
w zakresie pracy z dziećmi lub rodzin, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie;
5. asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę;
6. jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych;
7. liczba rodzin, z którymi jeden asystent może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywania zadań, jednak nie może przekroczyć 15
w przypadku tut. Ośrodka jest to 7 rodzin;
8. asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie GOPS w Lipnicy ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica.
2. Praca na umowę zlecenie w wymiarze 80 godz/m-c, na okres od 01.11.2018r.
do 31.12.2019r.
3. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach umowy zlecenia w systemie zadaniowego czasu pracy, praca biurowa oraz praca w środowisku z rodzinami.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV),
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy,
potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginale
5. Oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
2. nie był skazany za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych do celów rekrutacji,
4. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona (jeżeli kandydat jest rodzicem),
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd,
6. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na danym stanowisku.

Wszystkie oświadczenia, życiorys, list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, zaś kopie składanych dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć z zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 19 (lub przesłać na podany wyżej adres) w terminie do dnia 22 października 2018r. do godziny 14.00.
Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na asystenta rodziny”
Aplikacje niekompletne i te, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Postępowanie nie jest objęte procedurą naboru o której mowa w art. 11 ustawy
o pracownikach samorządowych.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o terminie której kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa zlecenia. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy - listopad 2018r.